I. Základné ustanovenia


1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") a prevádzkovateľom podľa čl. § 5 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť Ľubomír Hlubina – AGROBON, IČO 7584090 so sídlom Staškov 773, 023 53, Slovenská republika, zapísaná v živnostenskom registri 502-11054 (ďalej len: "správca").


2. Kontaktné údaje správcu sú:

  • adresa: Staškov 773, 023 53 Staškov, Slovenská republika
  • e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • telefón: + 421 907 816 900


3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých faktorov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.


4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.


II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov


1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol a osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky prípadne Vášho kontaktovania správcu:

● meno a priezvisko
● e-mailová adresa
● adresa
● telefón

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov


1. Zákonným dôvodom na spracovanie osobných údajov je

● plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
● splnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
● oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

2. Účelom spracovania osobných údajov je

● vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
● plnenie právnych povinností voči štátu,
● zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

 

IV. Doba uchovávania údajov


1. Správca uchováva osobné údaje:

● po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov
● po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.


2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)


1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

● podieľajúce sa na dodaní tovaru/realizácii platieb na základe zmluvy,
● zaisťujúce marketingové služby.

2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI. Spracovatelia osobných údajov


1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

● ďalší poskytovateľ spracovateľských softwarových služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti správcu nevyužíva.

 

VI. Vaše práva


1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

● právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
● právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR,
● právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
● právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
● právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a
● právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. I týchto podmienok.


2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov


1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov.
3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.